Projekty unijne 2007 - 2013
Projekty unijne 2007 - 2013

Dział Współpracy z Zagranicą i Projektów Unijnych aktywnie uzyskuje środki przeznaczone dla szkolnictwa wyższego. W naszej uczelni wykorzystywane są w celu rozwoju potencjału i oferty dydaktycznej. Przekłada się to na podwyższanie jakość kształcenia i stałe wzbogacanie oferty WSF.

We wrześniu 2009 r. rozpoczęliśmy prace nad wdrożeniem nowoczesnej platformy e-learningowej umożliwiającej kształcenie na odległość. Inwestycja ta realizowana była w ramach projektu Studia w sieci – wzrost jakości i dostępności do studiów filologicznych poprzez wprowadzenie nowego kanału kształcenia, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (program RPO WD). W efekcie od października 2010 r. nasi studenci korzystają z tej nowoczesnej formy kształcenia, powszechnie stosowanej przez wiodące uczelnie na całym świecie.

Aplikując o środki unijne zwracamy szczególną uwagę na nawiązywanie współpracy z otoczeniem pracodawców i placówek edukacyjnych we Wrocławiu i całym regionie. Przygotowując projekty w partnerstwie stwarzamy możliwości kontaktów naszych studentów i pracowników z instytucjami naukowymi, samorządowymi, a także pracodawcami. Przygotowując projekty o charakterze edukacyjnym, współpracujemy m.in. z Wydziałem Edukacji Gminy Wrocław. Taki sposób działania dowodzi naszej wiarygodności i skuteczności w podejmowaniu i realizacji działań na rzecz naszej uczelni i społeczeństwa.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka stwierdziła, że podejmowanie trudu ubiegania się o środki unijne i realizacji projektów przyczynia w sposób wyraźny do podnoszenia konkurencyjności uczelni. Zgadzamy się z tym stwierdzeniem, dlatego nieustannie podejmujemy prace nad możliwościami pozyskiwania funduszy w celu zwiększania potencjału WSF.

Wierzymy, że efekty tego zauważysz studiując u nas!

 

Projekt POKL - Budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz wzrost jakości kształcenia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu 

Projekt Budowa potencjału rozwojowego uczelni poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz wzrost jakości kształcenia w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu (nr POKL.04.01.01-00-087/10) realizowany był przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni. Projekt finansowany był ze środków krajowych oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem projektu była realizacja wybranych komponentów Programu Rozwoju Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu w latach 2010-2015.
Głównym celem było wzbogacenie oferty edukacyjnej i wzrost jakości kształcenia w WSF. Założenia projektu uzasadnione zostały potrzebami edukacyjnymi i społecznymi Dolnego Śląska oraz całej Polski, a także wymogami pracodawców i rynku pracy. Ich słuszność potwierdziły dane uzyskane z badań przygotowanych na potrzeby projektu, przeprowadzonych wśród studentów i pracodawców, a także dostępnych raportów m.in. GUS-u oraz MNiSW.
Korzyści płynące z realizacji projektu objeły około 3 000 beneficjentów – studentów i wykładowców Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.
Podstawowe komponenty projektu to:
  1. Uruchomienie na studiach licencjackich specjalności italianistyka.
  2. Uruchomienie na studiach magisterskich specjalności iberystyka.
  3. Realizacja atrakcyjnych specjalizacji zawodowych: języka w biznesie i turystyce (z wykorzystaniem elementów kursu na pilota wycieczek) oraz tłumaczeń specjalistycznych (np. z zakresu tłumaczeń przysięgłych, prawniczych, ekonomicznych, medycznych, technicznych, itp).
  4. Opracowanie i wdrożenie zajęć w formie e-learningu na wszystkich specjalnościach studiów pierwszego i drugiego stopnia.
  5. Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej uczelni poprzez wyjazdy wykładowców oraz organizowanie w uczelni wizyt studyjnych wybitnych specjalistów – krajowych i zagranicznych – z dziedziny filologii.
  6. Dostosowanie oferty kształcenia i infrastruktury uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. możliwość realizacji zajęć w formie e-learningu, likwidowanie barier architektonicznych). 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt - Studia w Sieci

Projekt Studia w sieci – wzrost jakości i dostępności do studiów filologicznych poprzez wprowadzenie nowego kanału kształcenia (nr RPDS.07.01.00-02-013/08) zrealizowany został przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działania 7.1 Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu realizowanego w okresie 2009-2010 było dostosowanie oferty edukacyjnej oraz jakości świadczonych usług do wymogów, jakie stawia rozwój społeczeństwa informacyjnego i technologii.
Podstawowe inwestycje zrealizowane w ramach projektu to:
  • zakup i wdrożenie systemu e-dziekanatowego oraz platformy e-learningowej oraz integracja systemów informatycznych uczelni,
  • zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu bibliotecznego,
  • wyposażenie pracowni multimedialnej (stanowiska komputerowe, sieć komputerowa, urządzenia multimedialne),
  • zakup kiosków informacyjnych.

Realizacja ww. projektu umożliwiła uczelni uruchomienie nowego kanału kształcenia, jakim jest e-learning oraz przyczyniła się do poprawy jakości świadczonych usług (e-dziekanat, biblioteka, kioski informacyjne, pracownia multimedialna).

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

 

 

HRBottom links ects ds
© 2017 Wyższa Szkoła Filologiczna
Ochrona danych osobowych